Onze accenten

Context

De ronde

Elke dag begint en eindigt met een ronde.  De ronde is een ontmoetingsmoment waarop kinderen hun ervaringen, belevingen en vragen naar voor kunnen brengen. Vandaaruit groeien ideeën om in projecttijd (WO) en tijdens de dag mee aan de slag te gaan.  Ervaringsgericht werken stimuleert betrokkenheid, motivatie en engagement om te leren.

Taal

Taal en communicatie zijn belangrijke pijlers binnen freinetonderwijs. Aanvankelijk lezen en schrijven in een freinetschool is een dynamisch, levensecht en zinvol gegeven. Om te leren lezen en schrijven, gebruiken we taal die vanuit de kinderen komt. Deze wordt ondersteund door een taalmethode die we volgen voor spelling en taalbeschouwing.

Rekenen

Rekenen gebeurt zo veel mogelijk binnen een echte context. Er wordt geteld en vergeleken, gemeten en geschat. Leerdoelen worden geïntegreerd in projecten en werkstukken.  Op die manier vormt rekenen een levend en realistisch gegeven. We gebruiken een rekenmethode katapult als basis en werken van daaruit zoveel mogelijk vanuit het verhaal van de kinderen.

We gaan buiten rekenen, tellen en onderzoeken.

Onderzoekend leren

Waarom is het gras groen? Praten vissen met elkaar? Hoe werkt een lamp? Hoe leefden de ridders? Wanneer is het va­kantie? Waarom stijgt de zee?  Kinderen onderzoeken door op verkenning te gaan, in boeken te duiken, bronnen te raadplegen op de Ipad of laptop, in een techniek-of knutselactiviteit, door een interview af te nemen of op uitstap te gaan.

Muziek

Tijdens de lessen muziek maken kinderen kennis met diverse instrumenten, leren ze liedjes aan, mogen ze improviseren, zelf tekst en muziek creëren.  Door samen te zingen en samen instrumenten te bespelen wordt het groepsgevoel gestimuleerd. 

Muziek maken en beleven wordt in projecten geïntegreerd of in ateliers gestimuleerd.

Vrije expressie 

Vrije expressie is een werkvorm waarbij kinderen de kans krijgen om te creëren en te experimenteren met verschillende technieken.  Kinderen geven hun ervaringen, fantasieën, gevoelens vorm in een gedicht, door te schilderen of te boetseren, door aan de slag te gaan met druktechnieken …

Met deze techniek, vrije expressie experimenteren enkele leefgroepen.  Dit wordt later verder uitgewerkt en uitgediept in de verschillende leefgroepen.

Ateliers

In de atelierwerking gaan jongere en oudere kinderen samen aan de slag.  Dit kan gaan over creatieve activiteiten, muziek, techniek, programmeren, druktechnieken, artikels schrijven,  ...   Wij kiezen ervoor om de ateliers binnen de bouw te organiseren.

Hier ondersteunen externen (vb. woesh) en ouders.  Zo kunnen we de groepen klein maken en kunnen we genieten van expertise van buitenaf.

Forum 

Forum is het moment op vrijdagmiddag waarop kinderen elkaar laten zien waar ze in de klas rond gewerkt hebben, waar ze trots op zijn, welke uitstappen ze gedaan hebben, wat ze geleerd hebben of welke kunstwerken ze gecreëerd hebben. 

Klasraad/ Kinderraad

De klasraad is een moment waarop elke leefgroep bespreekt wat goed of minder goed verloopt.  Kinderen doen voorstellen, geven pluimen of bespreken wrevels.  Elke maand bespreekt de kinderraad samen met de directeur de schoolgebonden punten.

Outdoor Education

We hechten belang aan leren en ontdekken in de natuur en de buitenomgeving.

Klik hier op een interessant en knap artikel over onze buitenwerking.

Artikel in Maison Slash van december 2020.

Sport

Alle kleuters en lagere schoolkinderen krijgen twee uur per week sport op school.   We gaan regelmatig zwemmen.  En uiteraard nodigt ons domein ook uit tot beweging, sport en spel.

Evalueren en rapporteren

Evalueren

De leerkracht evalueert voortdurend samen met de kinderen. Dat gebeurt door middel van toetsen, maar ook door individuele begeleiding, observatie en gesprekken.  Zelfs met een quiz kunnen we achterhalen of de leerlingen de inhoud kennen en verwerkt hebben

De prestaties worden echter niet omgezet in cijfers. Cijfers zeggen immers slechts iets over een klein deel van het leven.  In de het 6de leerjaar willen we de kinderen geleidelijk aan voorbereiden op het secundair onderwijs en leren de kinderen omgaan met punten, procenten.  

We gaan werken met kleurencodes die aangeven of je kind de doelstellingen heeft bereikt, nog niet heeft bereikt of als deze doelen nog te oefenen zijn.

In onze school nemen we dan ook de tijd om deze omschakeling van punten naar kleurencodes te maken.

 

rapporteren

Er wordt een rapport, groeiboekje opgesteld.   Het groeiboekje bestaat uit een groeiblad (geschreven tekst van begeleider en vakleerkrachten) en een zelfevaluatie van je kind.  Aangevuld met een toetsenboekje met vooraan een samenvatting van die toetsen.  Bij de kleuters wordt dit aangevuld met het portfolio (groei in beeld)

Dat groeiboekje wordt tweemaal per jaar, in januari en juni, meegegeven. Het groeiboekje bevat niet enkel de verstandelijke vorderingen. Het proces dat aan de resultaten voorafgaat is immers even belangrijk. En hoe een kind tot een resultaat kwam, hoe een kind zich voelt in een groep, hoe het met werkhouding is gesteld, hoe de gevoelstoestand is, het wordt uitvoerig in onze groeiboekjes besproken. Bovendien worden niet enkel de sterke en de zwakke punten vermeld, er wordt ook gezegd wat er gedaan wordt om die toestand te verbeteren en wat je kind nog nodig heeft om verder te groeien

Doordat we niet werken met punten, maar wel met uitgeschreven teksten, kunnen kinderen zich niet met anderen vergelijken, enkel met zichzelf. Het kind wordt ook persoonlijk aangesproken in het rapport. Zo wordt het gerespecteerd en gestimuleerd om zijn eigen verantwoordelijkheid op te nemen. 

Elke kind maakt een zelfevaluatie op zijn niveau waarbij ze gaan nadenken over hun eigen welbevinden, betrokkenheid en werkhouding.  Bij de jongeren kinderen wordt dit samen met de begeleider gemaakt.

Elk kind gaat in gesprek met de begeleider om dit te duiden, aan te vullen, te begrijpen.

 

Individuele gesprekken

Minstens 4 x per jaar worden de ouders uitgenodigd voor de bespreking van het groeiboekje tijdens een individueel gesprek in januari en juni

Het krijgen van de groeiboekjes en de individuele gesprekken houden we ook bewust kort opeen, zodat je met je vragen, opmerkingen snel bij de begeleider terecht kan. Ook tijdens het schooljaar worden de vorderingen zoveel mogelijk informeel meegedeeld.

In oktober en maart/april organiseren we nog een individueel gesprek om tussentijds samen te kijken hoe het groeiproces vordert voor je kind.  Het is vooral sociaal - emotioneel gericht.

> > Ouders kunnen ook ten allen tijde een gesprek aanvragen met de begeleider en /of zorgcoördinator.  Je hoeft helemaal niet te wachten tot er individuele gesprekken zijn.  Deze gesprekken kunnen ook op initiatief van de begeleider of school aangevraagd worden.

Hierbij kan ook de externe hulp zoals logopedisten, psychologen, kinesisten, CLB worden uitgenodigd.